KiMagKolektory w systemach magazynowych i sprzedażowych

Wymagania

KiMag jest programem przeznaczonym do pracy w środowisku Microsoft Windows na komputerach PC z procesorami x86 i x64. Zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe jest na tyle niskie, że program jest w stanie działać praktycznie na każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista lub nowszym.

KiMag został stworzony w oparciu o technologię Microsoft .NET i do poprawnej pracy wymaga komponentu .NET Framework 4.5 lub nowszego. Użytkownicy systemów Windows Vista i Windows 7 przed rozpoczęciem instalacji KiMag powinni upewnić się, że na ich komputerze jest zainstalowana odpowiednia wersja i, w razie potrzeby, pobrać go ze strony firmy Microsoft.

Instalacja

Aby rozpocząć proces instalacji, należy pobrać plik instalatora lub odnaleźć go na otrzymanym nośniku CD/USB. Po jego uruchomieniu zostanie wyświetlone okno instalatora. W trakcie procesu instalacji należy zapoznać się z treścią umowy licencyjnej i ustawić parametry pracy programu zgodnie z oczekiwaniami. Domyślne wartości zostały tak dobrane, by odpowiadały oczekiwaniom użytkowników przy typowych scenariuszach użycia.

Szczególnym wariantem instalacji jest instalacja na udziale sieciowym. Po zainstalowaniu programu w taki sposób, może on zostać udostępniony w sieci bez konieczności instalacji na innych stanowiskach PC.

Konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlony ekran umożliwiający konfigurację jego sposobu pracy. Wszystkie wprowadzone ustawienia można także zmienić w późniejszym momencie, ale od ich właściwego ustawienia jest uzależniona możliwość pełnego wykorzystania funkcji aplikacji.

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie z jakim programem magazynowym ma współpracować KiMag oraz wybrać rodzaj batchowego kolektora danych, o ile takie urządzenie będzie wykorzystane. Jeśli program będzie wykorzystywany jedynie do odbierania i wysyłania ręcznie uzupełnionych danych na kolektory offline, można zrezygnować ze wskazania systemu magazynowego. Jeśli program nie będzie wykorzystywany do komunikacji z kolektorami batchowymi, jako domyślny rodzaj kolektora należy wybrać "Zapis/odczyt z pliku". Pozostałe opcje ekranu konfiguracji programu można pozostawić bez zmian.

Następnym krokiem jest ustawienie parametrów pracy systemu magazynowego. Zakres dostępnych opcji zależy od rodzaju systemu i zwykle obejmuje:

Domyślne parametry połączenia z systemem magazynowym są takie, by obsłużyć jego standardową instalację przy domyślnych ustawieniach. W przypadku nietypowych wdrożeń może być konieczna zmiana ustawień.

Licencja

Aby korzystać z programu KiMag bez ograniczeń, należy zakupić i aktywować licencję. Licencja jest udzielana na firmę, której dane są wprowadzone w systemie magazynowym. Przed wprowadzeniem kodu licencji istotne jest zweryfikowanie, czy wyświetlone są dane właściwego podmiotu. Licencja umożliwia podłączenie do programu określonej liczby urządzeń online i dowolnej liczby urządzeń batchowych.

Przed zakupem licencji, można korzystać z pełnej funkcjonalności programu przez dwa tygodnie na podstawie darmowej licencji czasowej. Po upływie terminu ważności licencji, dalsza praca z programem jest blokowna do momentu wprowadzenia kodu pełnej licencji.

Urządzenia

Urządzenia online są wyświetlone w prawej górnej sekcji ekranu. Lista jest uzupełniana automatycznie w momencie pierwszego startu kolejnych terminal. Każde urządzenie ma automatycznie nadaną nazwę, którą można dowolnie zmieniać. Tylko terminale oznaczone jako aktywowane mogą komunikować się z systemem. Liczba aktywowanych urządzeń jest ograniczona przez licencję. Liczba nieaktywnych urządzeń nie jest ograniczona. Urządzenia można w dowolnym momencie aktywować lub dezaktywować, o ile tylko nie zostanie przekroczona określona w licencji liczba aktywnych urządzeń. Stare lub nieużywane urządzenia można usunąć z listy.

Kolektory batchowe nie są wyświetlane na liście urządzeń, a ich liczba nie jest ograniczona przez licencję. Program współpracuje jednocześnie z jednym rozdajem kolektorów offline, określonym w konfiguracji. W zależności od sposobu podłączenia urządzenia, w momencie transmisji danych może być konieczne wskazanie portu szeregowego, do którego jest podłączony kolektor.

Uzupełnianie dokumentu

W trybie uzupełniania dokumentów, skanowane na urządzeniu kody towarów są dopisywane jako pozycje na wskazanym dokumencie w systemie magazynowyn. Jeśli pozycja już istnieje, zwiększana jest jedynie ilość towaru w ramach pozycji. Dokument do uzupełnienia należy założyć w systemie magazynowym przed rozpoczęciem obsługi w KiMag. Uzupełniane dokumenty powinny mieć wycofany skutek magazynowy.

W zależności od konfiguracji urządzenia, po każdorazowym przeskanowaniu towaru:

Jeden dokument może być jednocześnie obsługiwany przez wielu magazynierów. Zmiany wprowadzone przez każdego z użytkowników są natychmiast widoczne na stanowisku PC oraz na pozostałych urządzeniach. Oznacza to, że ilości towarów będą poprawnie zliczone nawet jeśli różne osoby skanują jednocześnie ten sam towar.

Po zakończeniu skanowania towaru, należy wywołać skutek magazynowy na uzupełnionym dokumencie i ewentualnie przeliczyć ceny jednostkowe i rabaty z poziomu programu magazynowego. Praca w trybie uzupełniania jest najczęściej wykorzystywana do uzupełnienia dokumentu przyjęcia towaru na magazyn lub podczas inwentaryzacji.

Realizacja

Praca w trybie realzacji polega na skanowaniu towarów i ewentualnym wprowadzaniu ilości podobnie jak w przy uzupełnianiu dokumentu, ale pozycje dokumentu w systemie magazynowym nie są modyfikowane. KiMag zlicza przeskanowane towary i ilości i na stanowisku PC na bieżąco wyświetla porównanie ilości wprowadzonych w systemie magazynowym i ilości zliczonych na skanerach.

Podobnie jak podczas uzupełniania dokumentu, wykonane odczyty są na bieżąco przekazywane i dostępne na wszystkich urządzeniach. Z poziomu terminala jest możliwość wyświetlenia podsumowania listy rozbieżności między towarem zliczonym a pozycjami dokumentu. Użytkownik ma możliwość wyzerowania ilości zweryfikowanej na jednym lub wszystkich towarach i ponownego przeliczenia w razie wystąpienia rozbieżności.

Ten tryb obsługi jest szczególnie przydatny do obsługi dokumentów, których specyfikacja towarowo-ilościowa jest z góry znana i wcześniej wprowadzona w systemie magazynowo-sprzedażowym. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów kompletacji i wydania. KiMag nie zmienia zawartości weryfikowanych dokumentów w systemie zewnętrznym, więc proces dostępny jest także dla dokumentów z wywołanym skutkiem magazynowym.

Praca offline

Podstawowym trybem pracy KiMag jest praca online za pośrednictwem sieci radiowej Wi-Fi. W szczególnych przypadkach może jednak wystąpić konieczność skanowania towarów poza zasięgiem sieci - na przykład na rampie rozładunkowej lub u klienta. Na każdym wspieranym przez KiMag urządzeniu jest możliwość pracy w trybie offline. W przypadku kolektorów batchowych jest to jedyny dostępny tryb działania.

Towary odczytywane w trybie offline są gromadzone w logiczne paczki. Każda paczka jest identyfikowana za pomocą wprowadzonej przez użytkownika nazwy i może zawierać dowolną liczbę odczytów. Zalecane jest, by paczki odpowiadały dokumentom, które potem będą na ich podstawie uzupełniane. Jest to szczególnie istotne, gdy podczas jednej sesji pracy w trybie offline obsługiwanych jest wiele dokumentów - przykładowo przez kierowcę wydającego towary w kolejnych punktach rozładunkowych.

W trakcie pracy można dowolnie przełączać się między uzupełnianiem nowych lub już istniejących paczek. Paczki są przechowywane w pamięci trwałej urządzenia i nie zginą po wyłączeniu programu lub terminala. Po powrocie w zasięg sieci radiowej, wybrane paczki można przesłać do stanowiska PC. Tam mogą zostać dopisane jako pozycje do wskazanego dokumentu magazynowego tak, jakby były skanowane w trybie online.