KiMagKolektory w systemach magazynowych i sprzedażowych

Tryby pracy

KiMag daje możliwość pracy w dwóch podstawowych trybach. W trybie uzupełniania, dane zbierane z kolektora lub terminala służą do dopisania do istniejącego dokumentu nowych pozycji (gdy przeskanowano kod towaru nieznajdującego się jeszcze na dokumencie) lub zwiększenia ilości towaru w ramach już dodanej pozycji. Praca w tym trybie jest szczególnie użyteczna podczas przyjmowania dostaw i wykonywania spisu z natury na potrzeby inwentaryzacji magazynu, gdzie istotne jest ustalenie faktycznego stanu towaru.

Drugim trybem jest tryb weryfikacji. Podczas weryfikacji KiMag rejestruje informacje o przeskanowanych towarach i podanych ilościach, aby następnie wyświetlić listę rozbieżności porównującą ilości wprowadzone na dokumencie z ilościami zebranymi przez kolektory. Taki tryb jest przeznaczony przede wszystkim dla procesów kompletacji i wydania, w których najważniejsze jest przygotowanie towaru dokładnie według wprowadzonej specyfikacji zamówienia i odpowiednio wczesne zasygnalizowanie ewentualnych rozbieżności.

Niezależnie od trybu działania możliwe jest określenie sposobu wprowadzania ilości: według pojedynczego odczytu lub poprzez wielokrotne skanowanie. Pierwszy z nich umożliwia ręczne wprowadzenie ilości z klawiatury urządzenia. Jest to szczególnie przydatne podczas przyjmowania i wydawania opakowań zbiorczych, które generalnie zawierają stałą ilość towaru i nie ma potrzeby szczegółowej weryfikacji ich zawartości.

Określanie ilości przez wielokrotne skanowanie wymusza, by kod paskowy z każdej sztuki towaru został przeskanowany niezależnie. Takie działanie jest uzasadnione podczas sprzedaży detalicznej lub gdy wydawany towar występuje w różnych wariantach przechowywanych razem, ale nieznacznie się różniących. Dzięki skanowaniu każdego kodu osobno, możliwe jest zapewnienie większej kontroli nad zgodnością procesów magazynowych z zamówieniami.

Sposoby komunikacji

KiMag wspiera dwa podstawowe sposoby komunikacji - pracę offline lub online. Wybór sposobu pracy jest uzależniony przede wszystkim od dostępnej infrastruktury (punkty dostępowe Wi-Fi, dedykowane stacje dokujące lub kable USB) oraz od możliwości urządzeń współpracujących z systemem.

Podstawowym i zalecanym sposobem komunikacji jest komunikacja online. W tym trybie urządzenie korzysta z sieci radiowej Wi-Fi do utrzymania stałego połączenia ze stanowiskiem PC i - pośrednio - z bazą systemu magazynowego lub sprzedażowego. Każda czynność wykonana na urządzeniu jest przesyłana do stanowiska PC, a następnie weryfikowana i rejestrowana. Oznacza to, że błędnie wykonane odczyty są natychmiast wychwytywane, a zmiany w dokumentach wprowadzone w systemie magazynowym od razu są widoczne dla wszystkich urządzeń.

Praca w trybie online umożliwia także jednoczesną obsługę dokumentu przez wielu magazynierów. Pozycje dokumentu dopisane lub zweryfikowane przez jednego użytkownika są natychmiast widziane na wszystkich pozostałych urządzeniach oraz na stanowisku PC umożliwiającym monitorowanie postępu prac.

W sytuacji, gdy sieć radiowa nie jest dostępna lub gdy wybrane kolektory lub terminale nie mają wbudowanych kart Wi-Fi, istnieje możliwość pracy w trybie offline. Wszystkie wykonane odczyty są wtedy gromadzone w pamięci urządzenia. Po podłączeniu kolektora przez kabel lub stację dokującą, dane są przesyłane na stanowisko PC, gdzie mogą posłużyć do uzupełnienia wybranego dokumentu.

W zależności od wybranego modelu urządzenia, w trybie offline można uzupełniać wiele niezależnych dokumentów lub konieczne jest skopiowanie danych na PC po uzupełnieniu każdego dokumentu. Ponieważ dane nie są weryfikowane w momencie wykonania odczytu, ciężar kontroli poprawności wykonanych odczytów spada na operatora na stanowisku PC. KiMag wyświetla zbiorcze podsumowanie odebranej paczki danych wraz z wyróżnieniem kodów, które nie odpowiadają żadnemu towarowi z systemu magazynowego.

Systemy magazynowe

KiMag korzysta bezpośrednio z bazy danych systemu Subiekt GT lub Subiekt Nexo firmy InsERT oraz WF-Mag firmy Wapro. Oznacza to, że do jego pracy nie jest potrzebna licencja na dodatkowe stanowisko dla tych programów. Oznacza to również, że wszystkie wykonywane zmiany w danych odbywają się całkowicie poza ich kontrolą. Mimo dokładnych testów i zachowania szczególnej ostrożności podczas edycji danych, istnieje ryzyko, że zmiany wprowadzone przez KiMag zostaną potraktowane przez te programy jako uszkodzenie ich bazy i odmówią dalszej współpracy. Dlatego też ważne jest samodzielne oszacowanie ryzyka związanego z korzystaniem z programu oraz regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa.

Obsługiwane urządzenia

KiMag jest w stanie współpracować z wieloma urządzeniami do automatycznej identyfikacji. Jego działanie zostało przetestowane na wymienionych niżej modelach:

Jeśli urządzenie nie znajduje się na powyższej liście, a działa pod kontrolą systemu Windows CE, Windows Mobile lub Android, prawdopobonie jest w stanie od razu współpracować ze KiMag. Kolektory batchowe i urządzenia podłączane przez port szeregowy lub USB do komputera PC mogą wymagać użycia dodatkowego programu dostarczonego przez producenta lub dystrybutora.